Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
Dzisiaj jest: 7 Grudzień 2022    |    Imieniny obchodz?: Agata, Ambroży, Marcin
< grudnia 2022 >
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Zebranie sprawozdawcze za 2017 rok

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Powi?ksz tekst:

OSP Rycerze Floriana 2018Pocz?tek roku to czas na podsumowania ubieg?ego tak i w tym roku walne zebranie sprawozdawcze odby?o si? pod koniec stycznia a dok?adniej dnia 27.01.2018r. w Hali Sportowej przy SSP w Mechnicy. Tradycyjnie zebranie rozpocz??o si?, hymnem stra?ackim, minut? ciszy za poleg?ych stra?akw oraz kol?d?, ktr? odprawi? nasz proboszcz a zarazem Kapelana Stra?akw Powiatu K?dzierzy?sko - Kozielskiego ks. Rudolfa Golec. Nast?pnie Pan Prezes Jan Greinert przywita? wszystkich zebranych go?ci jak i cz?onkw zebrania.

Zebranie zosta?o przeprowadzone wed?ug ustalonego porz?dku, z ktrym mo?na si? zapozna? klikaj?c Protok?. Po odczytaniu odpowiednich cz?onkw zarz?du sprawozda? z dzia?alno?ci jednostki, finansw oraz komisji rewizyjnej przeszli?my do kolejnego punktu zebrania. W punkcie tym zosta?o obwieszczone, i? dwch cz?onkw zarz?du zrezygnowa?o z pe?nionych funkcji. Z funkcji naczelnika zrezygnowa? druh Marcin Polani oraz z funkcji gospodarza druh Krzysztof Fleischer, dlatego te? konieczne by?y wybory nowych cz?onkw i zmiana obecnego zarz?du.
Zaproszeni na zebranie go?cie zabrali g?os, gdzie to mo?na by?o us?ysze? s?owa uznania i pochwa?y dla naszej jednostki OSP, jako pr??nie dzia?aj?cej w systemie KSRG oraz czynne branie udzia?u w szkoleniach i ?wiczeniach bojowych przeprowadzanych przez Komenda Powiatowa PSP w K?dzierzynie-Ko?lu oraz Komenda Wojewdzka PSP w Opolu. Ust?puj?cy druh Polanik zabieraj?c g?os rwnie? wszystkim podzi?kowa? za owocna prace, szczeglnie tym ktrzy wyje?d?ali do zdarze? i na ktrych zawsze mo?na liczy? poniewa? ratowanie zdrowia, ?ycia i mienia ludzkiego jest najwa?niejsze.

Po wyborze nowych cz?onkw druha Tomasza Gonsiorowskiego oraz druha Dawida Morawiec zosta? zmieniony sk?ad stanowisk w zarz?dzie, szczeg?y zmiany w za??czniku Uchwa?a nr2 zebrane na zebraniu osoby udzieli?y absolutorium nowemu Zarz?dowi OSP. Tym samym zebranie dobieg?o ko?ca i druh Jan Greinert zaprosi? wszystkich na pocz?stunek.

Tekst opracowa? Admin

Wykonanie Rtetrus © 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.