Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
Dzisiaj jest: 1 Październik 2022    |    Imieniny obchodz?: Sława, Dionizy, Teofil
< października 2022 >
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Klauzula informacyjna

Powi?ksz tekst:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 oglnego Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, informuj?, ?e administratorem przetwarzaj?cym Pani/Pana dane osobowe jest: Ochotnicza Stra? Po?arna Mechnica-Kamionka (47-214 Mechnica; ul. M?y?ska 11 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

1. Pani/Pana dane osobowe s? przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO w zwi?zku z obs?ug? zg?oszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia dzia?a? ratowniczych w celu ochrony ?ycia, zdrowia, mienia lub ?rodowiska przed po?arem, kl?sk? ?ywio?ow? lub innym miejscowym zagro?eniem.
2. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zg?aszaj?cej, osb poszkodowanych, w?a?cicieli obiektw zwi?zanych z dzia?aniami jednostek ochrony przeciwpo?arowej.
3. Odbiorcami danych s?: jednostki organizacyjne PSP, Ministerstwo Spraw Wewn?trznych i Administracji, Policja, S?dy, Prokuratura.
4. Dane osobowe podlegaj? przegl?dowi, nie rzadziej ni? co 5 lat od dnia ich uzyskania, a tak?e s? przechowywane wy??cznie przez okres niezb?dny do realizacji zada? wynikaj?cych z ustawy.
5. Przys?uguje Pani/Panu prawo do:
1. ??dania od administratora dost?pu do tre?ci swoich danych, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktrym jest Urz?d Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. je?eli uzna Pani/Pan, ?e przetwarzanie narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie b?d? przekazywane do pa?stwa trzeciego lub organizacji mi?dzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowi?zkowe. Przetwarzanie podanych przez Pani?/Pana danych osobowych nie b?dzie podlega?o zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktrym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Wykonanie Rtetrus © 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.