Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
Dzisiaj jest: 29 Marzec 2023    |    Imieniny obchodz?: Wiktoryna, Cyryl, Eustachy
< grudnia 2022 >
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Klauzula informacyjna

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Powi?ksz tekst:

Klauzula informacyjna

25 maja 2018 roku wesz?y w ?ycie nowe przepisy dotycz?ce ochrony danych osobowych, czyli RODO (oglne rozporz?dzenie danych osobowych).

Wype?niaj?c obowi?zek informacyjny wynikaj?cy z RODO, Prezes Ochotniczej Stra?y Po?arnej Mechnica-Kamionka informuje, i? przetwarza dane osobowe wynikaj?ce z obs?ugi zg?oszenia alarmowego oraz prowadzonych dzia?a? ratowniczo-ga?niczych.
Prosz? o zapoznanie si? klauzur? informacyjn?, ktra zawiera zbir informacji jakie powinny by? przekazane osobie, ktrej te dane dotycz?. Stosowne klauzury znajduj? si? rwnie? na stronach podmiotowych BIP oraz stronach internetowych wszystkich jednostek organizacyjnych PSP.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 oglnego Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, informuj?, ?e administratorem przetwarzaj?cym Pani/Pana dane osobowe jest: Ochotnicza Stra? Po?arna Mechnica-Kamionka (47-214 Mechnica; ul. M?y?ska 11 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

1. Pani/Pana dane osobowe s? przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO w zwi?zku z obs?ug? zg?oszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia dzia?a? ratowniczych w celu ochrony ?ycia, zdrowia, mienia lub ?rodowiska przed po?arem, kl?sk? ?ywio?ow? lub innym miejscowym zagro?eniem.
2. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zg?aszaj?cej, osb poszkodowanych, w?a?cicieli obiektw zwi?zanych z dzia?aniami jednostek ochrony przeciwpo?arowej.
3. Odbiorcami danych s?: jednostki organizacyjne PSP, Ministerstwo Spraw Wewn?trznych i Administracji, Policja, S?dy, Prokuratura.
4. Dane osobowe podlegaj? przegl?dowi, nie rzadziej ni? co 5 lat od dnia ich uzyskania, a tak?e s? przechowywane wy??cznie przez okres niezb?dny do realizacji zada? wynikaj?cych z ustawy.
5. Przys?uguje Pani/Panu prawo do:
1. ??dania od administratora dost?pu do tre?ci swoich danych, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktrym jest Urz?d Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. je?eli uzna Pani/Pan, ?e przetwarzanie narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie b?d? przekazywane do pa?stwa trzeciego lub organizacji mi?dzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowi?zkowe. Przetwarzanie podanych przez Pani?/Pana danych osobowych nie b?dzie podlega?o zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktrym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Wykonanie Rtetrus © 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.