Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
Dzisiaj jest: 7 Grudzień 2022    |    Imieniny obchodz?: Agata, Ambroży, Marcin
< grudnia 2022 >
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Zebranie sprawozdawcze za 2019 rok

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Powi?ksz tekst:

OSP Mechnica Kamionka 01W dniu 25.01.2020 w Sali gimnastycznej SSP w Mechnicy odby?o si? zebranie sprawozdawcze OSP Mechnica Kamionka za rok 2019. Zebranie cieszy?o si? dobr? frekwencj? przyby?o oko?o 80 osb. W?rd zaproszonych go?ci wymieni? chcia?bym druhn? Teres? Tiszbierek w-ce Prezes Zarz?du G?wnego OSP RP, Pani? Agnieszk? Szymiec z Urz?du Marsza?kowskiego, kpt. ?ukasza Po?omskiego z KP PSP K?dzierzyn-Ko?le, druha Zygfryda Steuer Prezesa Powiatowego Zarz?du OSP, Pana Wjta Gminy Re?ska Wie? Tomasz Kandziora, druha Zbigniewa Bustryckiego komendanta gminnego OSP, druha ?ukasza Steuer, druha Ryszarda Goly Prezesa OSP Zalesie ?l?skie.

Zebranie rozpocz??o si? od odegrania hymnu przez nasz? orkiestr?. Kolejnym punktem by?o tradycyjne ju? odprawienie kol?dy przez naszego powiatowego kapelana ks. Rudolfa Golec.
Po oficjalnym otwarciu zebrania, wyborze przewodnicz?cego, protokolanta i komisji uchwa? i wnioskw, przeg?osowano porz?dek zebrania. Cz??? sprawozdawcza przebieg?a w nast?puj?cym porz?dku : z?o?ono sprawozdanie z dzia?alno?ci OSP Mechnica-Kamionka, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z komisji rewizyjnej. W kolejnym punkcie przeg?osowano udzielenie absolutorium zarz?dowi.
Po g?osowaniu przedstawiony zosta? plan dzia?alno?ci i plan finansowy na rok 2020. W wolnych wnioskach g?os zabrali zaproszeni go?cie i druhowie OSP. Doceniono zaanga?owanie naszej jednostki w dzia?aniach ratowniczo ga?niczych (by?o ich w roku minionym 47) jak rwnie? w ?wiczeniach i szkoleniach 10. Wi?kszo?? z nich to ?wiczenia wewn?trzne zorganizowane z inicjatywy OSP Mechnica Kamionka ??cznie z du?ymi ?wiczeniami na obiekcie szko?y podstawowej w Mechnicy. Przy tej okazji sk?adamy podzi?kowania kapitanowi Przemys?awowi Zaj?c oraz druhowi Piotrowi Gocz za czas po?wi?cony nam w szkoleniach i przekazanie fachowej wiedzy z zakresu ratownictwa i technik gaszenia po?arw.
Na tym zako?czono oficjaln? cz??? zebrania. Dzi?ki prezentacjom, ktre przygotowali druh Rafa? Rycerz i druh Dawid Morawiec przypomnieli?my sobie wydarzenia, ktre mia?y miejsce w roku 2019. Zebranie dobieg?o ko?ca przy pysznym bograczu i dyskusji.
Dzi?kujemy wszystkim sympatykom i cz?onkom naszej OSP za zaanga?owanie i prace w naszej jednostce w minionym roku oraz za przybycie na zebranie !!!

Do pobrania jest prezentacja z dzia?alno?ci, interwenci i szkole? naszej jednostki zach?camy do ogl?dania.

Wydarzenia z dzia?alno?ciUwaga wielko?? pliku oko?o 70Mb

Wykonanie Rtetrus © 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.