Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
Dzisiaj jest: 7 Grudzień 2022    |    Imieniny obchodz?: Agata, Ambroży, Marcin
< grudnia 2022 >
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Zebranie sprawozdawcze za 2012 oraz w??czenie do KSRG

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Powi?ksz tekst:

16 lutego 2013 roku w sali sportowej przy szkole DecyzjaKSRGpodstawowej w Mechnicy odby?o si? coroczne zebranie sprawozdawcze za miniony rok 2012. Dla naszej jednostki by?o to zebranie historyczne, poniewa? podczas jego trwania, Komendant Wojewdzki Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Opolu, nadbrygadier Karol St?pie?, wr?czy? nam oficjalny dokument, ktry stwierdza, ?e zostali?my w??czeni do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga?niczego.

KraList Gratjowy System Ratowniczo-Ga?niczy to integralna cz??? organizacji bezpiecze?stwa wewn?trznego naszego pa?stwa, obejmuj?ca, w celu ratowania ?ycia, zdrowia, mienia lub ?rodowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie po?arw, kl?sk ?ywio?owych lub innych miejscowych zagro?e?. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpo?arowej, inne s?u?by, inspekcje i stra?e, instytucje oraz podmioty, ktre dobrowolnie zgodzi?y si? wsp?pracowa? w akcjach ratowniczych.

Nadzr nad ca?ym KSRG sprawuje minister spraw wewn?trznych i administracji. Komendy PSP i podmioty KSRG s? narz?dziem wojewody i starosty do realizacji zada? z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpo?arowej i ratownictwa, a tak?e zada? z zakresu ochrony ludno?ci.

Do KSRG z naszego powiatu nale?? nast?puj?ce jednostki:

- OSP S?aw?ciceZebranieKSRG

- OSP K?odnica

- OSP Cisowa

- OSP Kotlarnia

- OSP Maciowakrze

- OSP Polska Cerekiew

- OSP Cisek

- OSP Wi?kszyce

- OSP Mechnica-Kamionka.

Zaproszeni Go?cie zgodnie powtarzali s?owa, ?e teraz pozosta?o nam dobrze i odpowiedzialnie spe?nia? swoje obowi?zki.

Mamy ?wiadomo?? tego, ?e musimy dzia?a? jeszcze lepiej, musimy ci?gle si? szkoli? i zawsze by? gotowi, ?eby s?u?y? pomoc? potrzebuj?cym nie tylko na terenie naszych so?ectw, ale na terenie ca?ego kraju. My stra?acy ochotnicy musimy si? wszyscy zaanga?owa? w dzia?anie naszej OSP w jak najbardziej mo?liwym stopniu. Musimy i?? ci?gle do przodu i stawia? czo?a wymaganiom i zadaniom jakie przed nami b?d? stawiane. To nam pomo?e dobrze wype?nia? swoje zadania, ktre zapewne b?d? coraz bardziej skomplikowane i odpowiedzialne. Mamy nadziej?, ?e z pomoc? ?w. Floriana to nam si? uda i ?e nigdy nikogo nie zawiedziemy.
Tekst opracowa? Marcin P.

Wykonanie Rtetrus © 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.